Jaunumi

Gribi uzzināt pirmais? Piesakies LAPO jaunumiem!

Ja vēlies savā e-pastā saņemt jaunumu vēstuli par nākamajām projektu kārtām, nosacījumiem, pieejamo finansējumu vai jaunajiem konkursiem, kas tiek izsludināti - piesakies LAPO  jaunumiem e-pastā.

Reģistrē savu e-pastu  spiežot te:  Gribu saņemt informāciju


Uzzini par LAPO jaunumiem, nākamajām projektu kārtām un citu uzņēmēju pieredzi, piedaloties LEADER konkursos.

SEKO mūsu jaunumiem FACEBOOK

Seko mūsu jaunumiem INSTAGRAM

LAPO prezentācija LEADER konkurss.pdf

Prezentācija par aktuālo projektu kārtu ELFLA intervences "Darbību īstenošana saskan ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" (LA19) aktivitātē 

"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" Projektu kārtu no 07.06.2024-07.07.2024

Izsludināto rīcību atbalsta apmēra kopsummai – 367747.22 EUR 07.05.2024

Konsultācijas LEADER projektu rakstītājiem. 

Nāc parunāt un uzināt!


Nāc ar mums parunāt! Varēsi uzzināt, kā Tu vari piedalīties LEADER konkursā un iegūt finansējumu savai idejai, iecerei, sapnim, biznesa uzsākšanai vai mazā uzņēmuma attīstībai. Kā veiksmīgi varēsi uzrakstīt projektu LEADER projektu konkursam.

Mēs - `Biedrības `LAPO`` konsultanti Tev pastāstīsim, kā, kā labāk, kā pareizāk..

Satiec mūs te: 


Lai lietas iet uz augšu!

07.05.2024

Biedrība Lauku Attīstības Partnerība izsludina LEADER projektu konkursa I kārtu uzņēmējdarbības atbalstam, projektu iesniegšana no 2024. gada 7. jūnija līdz 7. jūlijam. 


Projekta kārta tiek izsludināta: "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" 

Izsludināto rīcību atbalsta apmēra kopsumma – 367747.22 EUR 

1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana. (Rīcība 1.1.) – 200 000.00 EUR 

2. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, jaunu produktu, pakalpojumu radīšana (Rīcība 1.1.1.) – 60 000.00 EUR 

3. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t. sk. vides radīšana, labiekārtošana (Rīcība 1.2.) – 107 747.22 EUR 

Atbalsta intensitāte:  

Pamata atbalsta likme –40%,  bet vietējā attīstības stratēģijā noteiktos gadījumos tā var tik paaugstināta līdz 65 % vai 75%; 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:  

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Siguldas novads - Siguldas, Mālpils, Inčukalna, Krimuldas, Mores, Allažu  pagasti un Siguldas pilsēta

Projektu īstenošanas termiņš:

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

- Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Vairāk informācijas: https://www.lapo.lv/projektu-konkursi/projekta-sagatavo%C5%A1anas-inform%C4%81cija 

Ja  nav īsti saprotams jautāt mums. 

Priecājamies kopā ar "Cerību spārniem" par jauno pacēlāju.


PROJEKTA NOSAUKUMS: Vides pieejamības uzlabošana biedrības “Cerību Spārni” telpās

ĪSTENOTĀJS: Biedrība “Cerību Spārni”

VIETA: Institūta iela 5A, Sigulda, Siguldas nov., p.n. Sigulda, LV-2150 

PROJEKTA MĒRĶIS: Projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību personām ratiņkrēslos. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI: Biedrības “Cerību spārni” mērķa grupa ir arī personas ar ierobežotām kustību iespējām sākot no bērnu dārza vecuma un beidzot ar senioriem. Ar projekta atbalstu personas ar invaliditāti spēj ērti iekļūt grupu mājā, turklāt jaunais pacēlājs ļauj pārvietoties vieniem pašiem, nelūdzot asistenta atbalstu. Un tas ir tik ļoti svarīgi! Pateicoties LEADER projektam Cerību spārnu dalībniekiem ir iespēja būt  patstāvīgākiem un turpmāk ērti apmeklēt grupu mājas nodarbības, lai VISI VAR!


Apsveicam SIA "GROW BITE" ar jaunām iekārtām.


Uzņēmums SIA "GROW BITE" 2023.gada sākumā iesniedza projektu LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības” biedrības Lauku Attīstības Partnerības 11. kārtas rīcībā 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk.vides radīšana, labiekārtošana atlasei Lauku atbalsta dienestā LEADER projektu: "Bioloģiskās pārstrādes pilnveidošana” (Projekta Nr. 23-04-AL32-A019.2102-000006). Projekts tika atbalstīts un 2023.gadā veiksmīga pabeigta projekta realizācija.

Projekta ietvaros tika iegādātas divas iekārtas: šokolādes kausētājs un pakojamā mašīna. Jaunās iekārtas ļaus saražot augstvērtīgas kvalitātes bioloģiskus, bezglutēna un tirgus prasībām atbilstoši safasētus pārtikas produktus.

Projekts Nr. 23-04-AL32-A019.2102-000006. 


Mums prieks par aktīviem iedzīvotājiem, kas dažādo ikdienas dzīvi pagastos


Biedrība DOMU DOMA ir īstenojusi Leader projektu "Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un kvalitatīvai pakalpojumu nodrošināšanai" (Projekta Nr.23-04-AL32-A019.2202-000007) Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas." 

Projekta ietvaros pakalpojumu uzlabošanai un pilnveidošanai iegādāts mūsdienīgs, kvalitatīvs multimediju aprīkojums un labiekārtošanas pamatlīdzekļi: dators ar monitoru, pārnēsājama projekcijas siena un projektors, galdi un plaukti, tā dažādojot kultūras un citu pasākumu norisi.  Aprīkojumu varēs izmantot mūsu Domrades siltumnīcā organizējot lekcijas, seminārus, citu iestāžu pārstāvji savu pasākumu nodrošināšanai, iespēja skatīties brīvdabas kino vasarā, kultūras pasākumu, izglītojoša vai informatīva satura skatīšanās iespēju īstenošanai kā arī biedrības tehniskās darbības nodrošināšanai - publicitātes, reklāmas un video rullīšu sagatavošanai par plānotajām aktivitātēm un norisēm ikdienā.

Paldies biedrībai "Lauku attīstības partnerība" un Lauku atbalsts dienestam.


Adrese: "Muižnieki", Saulkrastu novads, Sējas pagasts 

Jaunā attīstības stratēģija  - kopsavilkums. 


Ar prieku ziņojam, ka esam saņēmuši apstiprinājumu jaunajam darba cēlienam LEADER aktivitāšu ieviešanai. 

BDR 'Lauku Attīstības Partnerība' darbības teritorijas sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija (SVVA stratēģija) ir pamata dokuments un darbības plāns periodam 2023.-2027.gadam LEADER

aktivitāšu ieviešanai.


Aicinām iepazīties ar vispārīgu informāciju. Paplašināta informācija

sekos janvārī.

Tuvākās projektu kārtas plānojam 2024.gada 1. ceturksnī. Informēsim par

atvērtajām projektu kārtām vismaz 30 dienas pirms to atvēršanas.


Ceram uz jauniem projektiem, jaunām sadarbībām un esošo ieceru

spēcināšanu.' 

LAPO SVVA 2023.-2027.gadam.pdf

Biedrības LAPO padomes tikšanās


14. decembra ceturtdienas pēcpusdiena tikai aizvadīta ražīgās sarunās, prezentējot un apspriežot jauno finansējuma piešķiršanas stratēģiju, kas beidzot pēc neskaitāmiem labojumiem ir tikusi apstiprināta. Tas nozīmē, ka jau nākamā gada sākumā varēsim sākt strādāt pie pirmo LEADER projektu konkursu izsludināšanas. Tā ir laba ziņa kā mums tā arī Jums, jo atkal būs iespēja saņemt atspērienu labai biznesa vai kopienas saliedēšanas idejai.

Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem tepat vai mūsu FB lapā.

12.projektu_karta_LAD_sludinajums M1, R1.2._3.doc

Biedrība Lauku Attīstības Partnerība izsludina ELFLA 12. projekta kārtu LAP 2015-2023 ietvaros


Projekta kārta tiek izsludināta: Vietējās uzņēmējdarbības attīstība (M1)

Rīcībā: Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana (R1.2.)

Kārta atvērta no 01.11.2023 līdz 30.11.2023

Pieejamais finasnējums: 41936.70 EUR

Ko atbalsta: Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana

Atbalsta saņēmējs: Privātpersona, Juridiska persona, Zemnieku saimniecība, Individuālais komersants 

Atbalsta apmērs(attiecināmās izmaksas): 30 000 EUR

Atbalsta intensitātē: 70%

Projektu izveidošana un iesniegšana elektroniskajā pieteikumu sistēmā: https://www.lad.gov.lv/lv/media/3146/download?attachment

Vairāk informācijas: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/192-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju

Ja  nav īsti saprotams jautāt mums. 

Īstenots LEADER projekts sējā - radošā siltumnīca

Biedrība "DOMU DOMA" ir īstenojusi LEADER projektu: "Siltumnīcas (oranžērijas) telpas izbūvi daudzveidīgu aktivitāšu nodrošināšanai un brīvā laika pavadīšanas iespēju īstenošanai.''

Projekta mērķis: Nodrošināt iespēju attīstīt daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu un socializēšanās pieejamību iedzīvotājiem. Izveidot DOMRADES telpu aktivitātēm, kas pozitīvi ietekmē sociālo un fizisko vidi vietējā apkaimē, kur darbojas dažādas interešu grupas, biedrības, pulciņi un iedzīvotāji. Telpa ir piemērota radošām idejām, hobijdarbnīcām, dažādām lekcijām, sapulcēm, jaukām nodarbēm un meistarklasēm. Vieta, kur attīstīt dažādas prasmes, izglītoties, pavadīt brīvo laiku. 

Sadarbībā ar vietējo rīcības grupu "Lauku Attīstības Partnerība" pagājušā gadā Lauku atbalsta dienestā tika iesniegts projekts par telpas izveidi, projekts tika atbalstīts un šogad veiksmīgi pabeigta projekta realizācija.

Projekts Nr. 22-04-AL32-A019.2202-000005. 

Lauku atbalsta dienests izsludina projekta kārtu: Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

Iespēja jaunajiem lauksaimniekiem attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos

Kārta atvērta no 20.09.2023 līdz 20.10.2023

Ko atbalsta: Primārā lauksaimniecība (Biškopība; Lopkopība; Augkopība)

Atbalsta saņēmējs: Privātpersona, Juridiska persona, Zemnieku saimniecība, Individuālais komersants 

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Atbalsta veids - vienreizējs maksājums jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu.

Atbalsta apmērs: 40 000 EUR

Galvenie nosacījumi: 

Vairāk informācijas: https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/la-6-atbalsts-gados-jaunajiem-lauksaimniekiem-uznemejdarbibas-uzsaksanai

Ja ir nav īsti saprotams vari jautāt mums. 

LEADER grupas locekļi apgūst citu valstu pieredzi projektu īstenošanā

Lai kļūtu labākiem, ir jāaug, jāpilnveidojas un jāmācās.

Lai iepazītu citu ES valstu pieredzi LEADER aktivitāšu plānošanā un ieviešanā, LAPO biedrības padomes locekļi piedalījās mācību braucienā uz Gotlandes salu (Zviedrijā). Gotlandes salā viens no aktīvākajiem lauku attīstības un sabiedrības attīstību veicinošiem instrumentiem ir LEADER. Salas sabiedrība un vide ir līdzīga Latvijas apstākļiem, sabiedrības vērtībām. Gotlandē ir ļoti attīstīta komūnas vērtība un kopdarbība daudzveidīgos sabiedrības procesos un ikdienā. Līdzīgi Latvijai, Gotlandes salas LEADER grupas ir stratēģiju izstrādes procesā jaunajam plānošanas periodam KLP ietvaros. Mācību ietvaros notika daudzveidīgas tikšanās ar LEADER aktivitātēs iesaistītajām institūcijām un konkurētspējīgāko LEADER projektu iepazīšana pēc to ieviešanas. Īpašas uzmanība tika pievērsta institūciju un organizāciju kopdarbības veidiem un formām.

Brauciens notika sadarbībā ar BDR ‘No Salacas līdz Rūjai’, paredzot kopīgu mācību norises vietu apmeklējumu.


'Mācību brauciens ar ELFLA finansējuma atbalstu, projekta Nr.16-00-A019.44-000027 ietvaros'

Biedrības jaunā sabiedrības virzītas vietējās attīstības  stratēģija ir sagatavota un iesniegta!

Ir sagatavota un iesniegta biedrības jaunā sabiedrības virzītas vietējās attīstības (turpmāk – SVVA)  stratēģija periodam no 2023. - 2027.gadam. SVVA stratēģija ietver mērķus un aktivitātes, kādās biedrība ir paredzējusi darboties periodā līdz 2027.gadam. Atliek sagaidīt stratēģijas apstiprināšanu atbildīgajās institūcijās, un aicināsim dalībai jaunajos projektu konkursos. Sekojiet informācijai sadaļā 'Jaunumi.

 Ar jauno SVVA stratēģiju un plānotajiem, vērtēšanas kritērijiem aicinām iepazīties sadaļās `Projektu konkursi' -> 'Projekta sagatavošanas informācija'

Tāpat aicinām iesūtīt Jums aktuālos ierosinājumus, komentārus par SVVA stratēģijā minēto uz: lapo@lapo.lv 

Siguldas novada iedzīvotāju viedokļu apkopojums par LEADER finansējuma sadales stratēģijas izstrādi.

Īsi pirms Jāņiem vairāk kā nedēļu aizvadījām viesojoties Siguldas novada apdzīvotajās vietās, lai kopīgi ar iedzīvotājiem pārrunātu kopienu vēlmes, vajadzības un arī intereses, reizē arī informējot, kā to visu, iespējams, arī ar LEADER atbalstu būtu iespējams risināt.

Šīs tikšanās bija nepieciešamas, lai izzinātu ne tikai aktīvo kopienu un iedzīvotāju vajadzības, bet arī viedokli, kā turpmākajos gados apsaimniekot es finansējumu, kas piešķirts caur LEADER programmu, jo atceramies - LEADER ir atbalsta veids, kura sadali nosaka iedzīvotāji paši.

Šobrīd jaunā stratēģija ir tapusi. Ar to iepazīties varēsiet tepat LAPO.lv.

Un tās pamatā ir iedzīvotāju izteiktie viedokļi.

Lūk, ieskicēsim svarīgākos no tiem:

Interesanti vērot, ka no atnākušo skaita vien 10% iedzīvotāju kādreiz ir izmantojuši LEADER finansējumu. Pārējie par to ir domājuši vai arī vēlas uzzināt, kas tas ir un kā uz to pretendēt.

Pēc sarunām aptuveni 65% iedzīvotāju būtu gatavi izmēģināt spēkus projektu rakstīšanā.

Jautāti, kurā no jomām -  Investīcijās vai prasmju attīstībā būtu jānovirza lielāks finansējums, iedzīvotāji tomēr izvēlas investīcijas, tomēr dara to ar dziļāku domu, proti - priekšplānā būtu jāvirza tādi investīciju projekti, kas ar laiku sekmētu arī dažādu prasmju pilnveidi, attīstīšanu vai no jauna apguvi.  Piemēram, ražošanas projekti, kas ne tikai rada produktus, bet arī sekmē jaunu vai labi aizmirstu veco zinību apguvi. Piemēram, mājražošana un meistarklases vai dienas centrs jauniešiem.

Attiecībā uz finanšu sadalījumu starp Uzņēmējdarbību un Sabiedriskajiem projektiem vairākuma viedoklis tomēr piesliecās, ka lielāks finansējums jāatvēl Uzņēmējdarbības projektiem. Pamatojumi tam vairāki.  Piemēram, baža, ka iedzīvotāji un NVO pašas ar vai bez pašvaldības atbalsta nespēs vai arī negribēs šo finansējumu apgūt, un tad tas paliks pienācīgi neizlietots.

Otra svarīga doma , kas izskanēja no iedzīvotājiem- ja vairāk ieguldījumu tiks veikts vietējā uzņēmējdarbībā, tad arī uzņēmēji būs ieinteresēti apkārtējās vides sakopšanā un labiekartošanā. Vairāk atbalstīs vietējās NVO iniciatīvas un kopienas vajadzības. Tāteikt - stiprināt stipros, lai tie palīdz pārējiem.

Sabiedriskā labuma  kārtās visu pagastu iedzīvotāji vēlas redzēt tādas aktivitātes, kas ne tikai risina kopienas infrastruktūras jautājumus, bet arī palīdz attīstīt tieši konkrētās teritorijas kultūrvēsturiskos objektus, vērtības. Aizmirsto `pērļu` celšanu saulītē. Teju katrā pagastā ir savs esošs vai aizmirsts lepnums - pienotava, krogs, parks, brūzis, Allažu ķimenes, Mālpils siers, Anšlavs Eglītis, linu mārki un kas tik ne. 

Ja mēģinām strukturēt Uzņēmējdarbības aktivitātes pa vairāk atbalstāmajām nozarēm, tad vairākums diskutētāju noteikti norāda uz ražošanu, it sevišķi - mājražošanu. Jo dažāda veida produktu ražošana varētu sekmēt arī papildu darba vietu radīšanu teritorijā, kas ir ļoti nozīmīgi. Vienlaikus diskutētāji uzsver, ka ražošanai noteikti vajadzētu piesaistīt arī tūristus. Kā ar meistarklasēm tā iespējamu produktu iegādi. Jo tūristi mūsu novadam cauri ceļo, vien jāpadomā, ko mūsdienu tūrists vēlas un kā to novirzīt no Siguldas centra arī uz nomalēm. Un tieši mazie, interesanto produktu ražotāji varētu būt atslēga. Tādēļ arī aptaujās pirmajās vietās izvirzās ražošana un tūrisms, bet nevis "tas vecais klasiskais" - jauna viesu māja, kempings, glempings vai kafejnīca. Bet gan jauna maza ražotne, kas piedāvā nogaršot, izzināt, iemācīties un nopirkt.

Attiecībā uz jautājumiem par to, kuru sabiedrības daļu atbalstīt vairāk, domas dalās un  karstas diskusijas virmot virmo. Mēs visi zinām, kas ir mūsu sabiedrības sociāli mazāk aizsargātās grupas. Vienlaikus zinām arī to, kas ir darbaspējīgākie un aktīvākie pelnītāji. 

Tādēļ šeit diskusijās mums izdodas vienoties, ka - varam izteikt vēlamā kārtā, kuras grupas, iespējams, būtu vairāk atbalstāmas, tomēr nevaram aizmirst, ka dzīvojam mūsdienīgā sabiedrībā, kurā cilvēkus dalīt grupās, vai, prioritizējot vienu sabiedrības daļu, diskriminēt citu  vairs nav pieņemts. Tādēļ tā darīt nolemj arī iedzīvotāji. 

Neizvirzīt sabiedrības grupas. Lai uzvar labākais, vērtīgākais un interesantākais projekts.

Arī vērtējot projektus, ir vairāki kritēriji, kuri, iedzīvotājuprāt, būtu jāņem vērā. Jā, tās ir jaunas darbavietas, ko varētu radīt uzņēmumi, jo darba vietu pagastos akūti trūkst.  Vienlaikus šīm darbavietām jābūt tādām, lai tās tiešām varētu arī šos vismaz 5 uzraudzības gadus saglabāt.  

Tāpat ļoti svarīgi, lai jaunizveidotā projekta gaitā maksimālu labumu gūst tieši vietējā kopiena vai teritorija pēc iespējas plašākā lokā. Papildu punkti būtu jāpiešķir arī par sadarbību ar vietējiem komersantiem vai iedzīvotājiem. Tā vienkāršiem vārdiem - lai savai teritorijai vislielākais ieguvums.

Kā ir labāk - ja viens liels vai daudzi mazi?

Par šo domājot, iedzīvotāji tomēr vairāk sliecas atbalstīt mazos un vidējos projektus. Lai atspēriens pēc iespējas vairākiem.

Un šo visu nobeidzam ar jautājumu - kā tu vēlies uzzināt par nākamajām projektu kārtām, jaunumiem vai izmaiņām? 

Ja Tev ērti sekot mums Facebook, daro to te: https://www.facebook.com/lapo.lv

Ja vēlies saņemt ziņu savā e-pastā - reģistrē to mūsu Jaunumu listē te:  Gribu saņemt jaunumus

Seko līdzi mūsu informācijai un pavisam drī jau  uzzināsi par pirmajām atvērtajām projektu konkursu kārtām, uz kurām vari pretendēt arī Tu.

Tikšanās ar Siguldas pilsētas iedzīvotajiem - rezultāti + ANKETA

Vai Siguldas pilsētai ir vajadzīgs LEADER finansējums?

To grūti saprast, ņemot vērā, ka uz sarunām bija pulcējies vismazākais iedzīvotāju skaits, tomēr apgūto projektu skaits šeit vislielākais. Kā straujš pretstats pagastiem, kur debatēs pulcējās daudzi no pavisam jauniem līdz gana seniem.

Vai ļaudis šeit prasīja estrādi, rotaļu laukumus vai pāris smilšu kravas publiskajai pludmalei? 

Nē. Tā kā Siguldas pilsēta ir piesātināta ar visu to, par ko pagasti tikai skumst un sapņo, šeit domas un diskusijas var iet pavisam citos līmeņos. Tieši tādēļ diskusija ap sociālajiem projektiem ievilkās krietni dziļa. No paaudžu saliedēšanas un veco ļaužu namiem līdz kopienas stiprināšanai. Pavisam interesanta un risināma ideja bija NVO inkubators, jo tas risinātu tik daudz pagastos izskanējušas problēmas - izpratni par biedrību dibināšanu, šo organizāciju ieguvumiem un papildu projektiem, kur tieši biedrības var iegūt finansējumu, kā pareizi organizēt procesus, lai tie būtu secīgi un ilgtspējīgi nevis ātri dziestoši meteorīti.


Runājot par uzņēmējdarbību, diskusijas izvērtās ap tūrismu, kas bija kā galvenā atbalstāmā nozare visus šos gadus. Nešaubīgi šī nozare ir jāturpina, tomēr jāsaprot, ka klasisks tūrisms jau sen ir mainījis savas vēlmes. Vai klasisks tūrists šobrīd meklē vieglas izklaides vai gluži pretēji - zināšanās balstītu pieredzi?

Un prieks bija sadzirdēt pavisam citu ideju. Uzņēmējdarbību nevajadzētu prioritizēt pa nozarēm, bt gan atbalstīt Inovatīvas idejas un jaunu produktu ražošanu. Jaunu un unikālu, kadi vēl nav redzēti un sastapti. Pat nešķirojot, tas ir produkts vai pakalpojums.

Tāpat arī atbalstāmās iedzīvotāju grupas. Vienalga, jauns vai vecs - jāuzvar ir labākajai idejai un labākajam projektam nevis sociālajam statusam.

Pārdomu daudz, dzirdēts daudz - tagad mūsu darbs vien tās salikt jaunajā Novada stratēģijā. To solām darīt zināmu svētkiem.

Savukārt jūs sekot līdzi mūsu tīkliem un pieteikties jaunumiem lapo.lv, jo pavisam drīz jau ziņosim par pirmajām konkursu kārtām, kas tiks sludinātas, lai labākā ideja - kura, iespējams, varētu būt arī Tavējā, saņemtu ES līdzfinansējumu - atspērienam!


Kur par to uzzināt?


Pieseko: FB lapai https://www.facebook.com/lapo.lv

Piesakies jaunumiem: LAPO.lv


Netiki uz pasākumu?

Lūdzu, izsaki savu viedokli aptaujas anketā: 

https://forms.gle/4fDa3oFrP4bqaPFD6


Tikšanās ar Jūdažu un Mores iedzīvotājiem

Jūdažu un Mores iedzīvotāju vēlmes nav milzīgas. Te netiek pieprasīta ne rodeļu trase, ne maziņš lielveikals.

Iedzīvotājus laimīgus darītu gaisma. Apgaismojums parkā, lai vakaros varētu iziet pastaigā vai sportojot un skrienot nebūtu tumsā jābīstas. Un vēl jaunieši lūdz pāris smilšu kravas, lai kaut nedaudz uzlabotu aizaugušo ezera pludmali. Paši esot tās mēģinājuši saorganizēt un būtu gatavi arī darboties un izlīdzināt, ja vien kāds saklausītu. Un vēl - volejbola tīklu.

Sociālajās jomās iedzīvotājiem būtu svarīga bērnu un jauniešu jēgpilna nodarbināšana. Lai ir kur likties un ir, ko darīt. To nekautrīgi pasaka arī paši jaunieši, kas ieradušies uz diskusijām. Viņi ir gatavi darīt, vien saprastu, kurš varētu nākt palīgā.


Ar cerību uz jaunām darba vietām iedzīvotāji uzteic mazās ražošanas attīstību. Ja ar tās palīdzību būtu iespējams pārtvert arī garām braucošos tūristus un atpūtniekus, tas jau būtu pavisam lieliski. Jo šobrīd pēc pašu iedzīvotāju vārdiem Jūdaži veidojas kā tumšs guļamrajons, kur spēcīgie ierodas tikai vakaros, bet jaunie un vecie tikmēr meklē iespēju jēgpilni pavadīt laiku.


Jūdažu un Mores iedzīvotāju viedokļi attiecībā uz LEADER finansējuma vēlamo sadali uzklausīti un iekļauti kopējā stratēģijā. 

Cerēsim, ka rudens pusē līdz ar pirmajām finansējuma kārtām varēsim saņemt arī daudz interesantu projekta pieteikumu no šīm teritorijām.


Pieseko: FB lapai https://www.facebook.com/lapo.lv

Piesakies jaunumiem: LAPO.lv
Tikšanās ar Inčukalna iedzīvotājiem - rezultāti 

Vai zināt, cik ilgi inčukalna iedzīvotāji spēj lielīt savu pagastu? 

Jā, kamēr vien viņus nepārtrauc, jo Inčukalnam taču ir tik daudz kā vērtīga un slavena. Inčukalna vistiņas, Inčukalna Velnala, Inčukalna baseins, Jā, arī Sēnīte patiesībā ir Inčukalna Sēnīte. Nevajag jautāt inčukalnietim, kas Jums pietrūkst, jo tad viņš sāks nevis žēloties, bet gan uzskaitīt visu, kas viņam ir! Un Inčukalnam tiešām ir.

Viena svarīga vērtība, ar ko inčukalna iedzīvotāji lepojas, ir viņu bērni un jaunieši. Viedi, atraktīvi, zināt un mācīties griboši. Un tiem pievērsties iedzīvotāji gatavi pirmām kārtām. Ļoti prasītos Dienas centrs. Kāda vieta, kur sanākt kopā, socializēties, uzspēlēt spēles. Ir padomā pat vieta pašā centrā, kur tādu izveidot. Vien saprast, kurš varētu būt lokomotīve. Jo, lai gan dažādu biedrību pagastā daudz, tādu aktīvu vecāku biedrība, kura būtu gatava kūrēt un iedvesmot, kā arī uzņemties sociālo projektu risināšanu, īsti nav. Šobrīd par aktivitātēm rūpējas gan Tautas nams, gan Bibliotēka, tomēr arī to iespējas ir ierobežotas.

Inčukalnā top jaunas privātmājas un patiesībā Rīgas tuvums to padarījis par daļēju guļamrajonu. Iespējams, tādēļ atnākušie iedzīvotāji vairāk koncentrējas uz sociālu jautājumu risināšanu kā uzņēmējdarbības attīstību. Uzņēmējdarbībā svarīgs punkts noteikti ir tūrisms, tomēr labi būtu, ja tas ietu roku rokā ar ražošanu un amatniecību. Vēl labāk, ja ar amatu prasmju nodošanu tālāk vietējiem bērniem.

Tādās, lūk, pārdomās dalījās atnākušie inčukalnieši skaistā, siltā trešdienas vakarā, kad apkārt tik skaisti smaržoja mežs un pirmais svaigi pļautais siens.


Netiki uz debatēm?

Nekas - nāc piektdien uz Siguldu - tur turpināsim.

Vai arī aizpildi aptaujas anketu šeit: 


Aptaujas anketa:

https://forms.gle/sU2YV4gUHidckP3Y6 


Tas palīdzēs arī Tavu viedokli ņemt vērā.


Tikšanās ar Raganas iedzīvotājiem - rezultāti 

Ragana ir drosmīgo ļaužu ciems. Tie, kas atnāca uz tikšanos, tā arī teica ārā visu, kā ir! 

Nu nepatīk ļaudīm tas pieklusums, kas iestājies. Jāņu balles nav, derētu tā reiz solītā estrāde. Jaunajiem nav ko darīt, jo visas sporta aktivitātes pieklusušas. Vecie garlaikojas, jo nenotiek arī pensionāriem reiz organizētās aktivitātes. Turklāt ar apziņošanu švaki - būtu kāds, kas iemāca ar glaudāmajiem telefoniem strādāt, pensionāru biedrību izveido. Kaut vai Pensionāru tērzētavu Facebook. :)

Bet visspraigākās diskusijas izvērtās ap tūrisma tēmu.

Nešaubīgi Ragana atrodas krustcelēs - visizdevīgākajā vietā, kur tūristu autobusi brauc garām čupem vien. Bet kā likt tiem apstāties biežāk un ne tikai paēst Raganas ķēķī.


Kas Krimuldas pagastā būtu jāatbalsta vairāk. Jaunu publisku tūrisma objektu izveide? Vai lieli un mazi ražotāji, kas gatavi uzņemt tūristus pie sevis?

Vai Krimuldas pagastā trūkst interesantu mājražotāju? Nu drusku jau trūkst gan.

Bet arī tie paši, kas aktīvi darbojas, ne vienmēr gatavi uzņemt pie sevis ciemos autobusus. Neesot infrastruktūras, autobusu apgriešanās laukuma, labierīcību, kapacitātes. Lūk, šī viena no lietām, kas būtu jāstiprina esošajā ražošanā.

Un vēl - mūsu ražotāji arī jāizglīto. Jo arī to tūristu piesaistīt, uzņemt un apkalpot ir jāmāk. Pieredzes apmaiņa un pamācīšana te akurāt derētu.

Vai mazā ražošana nākotnē varēs pastāvēt bez tūrisma?

Vai tūrisms būs veiksmīgs, ja tiks balstīts tikai publiskās apskates vietās?

Jo, būsim godīgi - tūrists ir interesants tikai tad, ja tas atstāj novadā naudu. Pretējā gadījumā tas ir slogs.

Tad ar ko pievilināt un likt tūristam atstāt mūsu novadā naudu? Suvenīriem, spieķīšiem. Vai tūristi labprāt pērk visu mājražotāja piedāvāto? Ja tas ir siers, alus vai vīns - pērk. Ja akmens piekariņi atslēgām vai paciņa kviešu miltu - ne īpaši.

Kam ir nauda?

Šobrīd ir modīgi uzsvērt, cik skaisti ir nodrošināt atpūtu ģimenēm ar bērniem.

Bet - vai ģimenēm ar bērniem ir nauda?


Vai vietējais tūrists, kas atbrauc ar lielo autobusu, ir naudīgs? Domas dalās, daudzi piekrīt, ka nav gan! Jo viņš knapi ir sagrabinājis šai autobusa biļetei.

Naudīgāks noteikti būs ārzemju tūrists. Bet miltus, putraimus un trīslitrīgo medusburku tas vienalga negribēs vest līdzi somā.

Vēl vairāk naudas būs tam, kas atlidojis ar lidmašīnu. Bet arī vēl mazāka vēlme paņemt līdzi taustāmas lietas. Vien skaistas atmiņas par labi pavadītu laiku.

Vai Krimuldas pagastā ir vietas, kur patiesi labi un skaisti pavadīt nedēļas nogali? Pasākumi, dejas, ballītes, dzērieni...interesantas vasaras nodarbes - medības, makšķerēšana, nāriņas...


Lūk, par šo visu vakar diskutēja raganieši. Spraigi, nekautrīgi izsakot savu viedokli pat, ja tas nebija populārs.

Par to milzīgs paldies, jo tas lika aizdomāties. Ģenerēja daudz labu ideju.

Tās apkoposim un darīsim zināmas.


Bet Tu, ja nepaspēji - aizpildi anketu šeit, izsakot savu viedokli nekautrīgi - kā jau kārtīgs krimuldietis!

Aptaujas anketa te: https://forms.gle/Mh2ehbzADGHe1e3K8 


Jo krimuldieši pa spalvai neglauda. Krimuldieši saka, kā ir!


P.S.

Netiki uz debatēm?

Brauc šo piektdien plkst. 13.00 uz Siguldu - tur turpināsim!

Tikšanās ar Inciema iedzīvotājiem - rezultāti 

 Kas ir Inciems?

Tā ir vieta ar Anšavu Eglīti un torni sirdī. Ne tikai ciemata, bet arī iedzīvotāju sirdīs. Tā ir vieta, kur iedzīvotāji teic, ka katrs kārtīgs latvietis ir pelnījis savu tautastērpu, un nevis pieprasa to no pašvaldības, bet paši gatavi arī pagatavot. Būtu vien kāds to drēbi un dziju iedevis, stelles un adata jau atrastos. Tie jau vecie viedie, teiksiet? Nē.

Tā ir vieta, kur uz iedzīvotāju sapulcēm ierodas nevis vecie, bet gan jaunie un uzņēmīgie. Un kur sava tautastērpa dēļ jaunas meitas ir gatavas atlikt malā Tiktoku un sākt mācīties izšūt krustdūrienā, jo galu galā - nu kamdēļ ne? Jaunie te paģēr arī jaunu sporta laukumu, lai var skriet, lekt un lidot. Un bērnu laukumu, turklāt,  nevis to vienu, bet divus! Jo ar vienu te nav ko iesākt, Inciemam būs augt, vairoties un paplašināties. 

Un nevienam te nebūs slinkot. Turpmākajos gados priekšplānā liksim darbu, lai caur vēsturi un mūsu tautas tikumiem rodas jauni, spēcīgi ražošanas uzņēmumi, kas gatavi ne tikai sadarboties ar savu kaimiņu vai novadnieku, bet arī radīt jaunas darba vietas.

Jo tas ir viens no veidiem, kā ciemats var attīstīties. 

Vai nav laba ideja: Būs darbs, būs arī lielāka interese šurp nākt dzīvot. Kas nekait - veikals, aptieka, bērnudārzs skaistas dabas un zaļa parka ieskauts. Ļoti iespējams, tad arī atrastos kāds lielāks attīstītājs, kas gribētu šeit kādu īres namu uzbūvēt, risinot dzīvojamā fonda sasāpējušo situāciju.

 Gribēsiet uz Inciemu pārvākties? Nekā - šobrīd te viss jau esot pilns, ja vien atskaita veco veikala ēku, kas teju brēc pēc jauna saimnieka. Inciemiešiem arī idejas, kas tur varētu atrasties - piemēram, sabiedrisko pakalpojumu centrs. Nē, ne jau tāds lauku mazais - aptuveni tik liels, kā Rīgas Alfa - ar veikaliem un frizētavām.

Ak jā, bet saknes nevaram aizmirst. Ja tomēr iespēja ko atjaunot vai renovēt, tas jādara visupirms. Nē, tā nav nostaļģija pēc vecā. Tā ir mūsdienīga un apdomīga rīcība, neizniekot jau esošo, bet to izmantot, reizē saglabājot arī vēsturi un atmiņas. (Jo šī nav tukša, mākslīgi radīta vieta. Inciems ir vieta, kas pulsēt pulsē no vēsturiskas bagātības.)

To arī liksim priekšplānā - latvisko, mūsu kultūru un tradīcijas atspoguļojošo, seno, reiz bagāto Inciemu raksturojošo. Un priekšplānā liksim arī tādus jaunos uzņēmumus un centienus, kas šīs pamatvērtības un, galvenais - arī prasmes gatavi iemācīt arī mūsu Inciema bērniem.

To arī inciemieši pirmdienas vakarā pielēma: 

Sabiedrisko aktivitāšu ziņā atbalstīt tādas, kas saistītas ar bērnu izglītību, attīstību un izklaidi. Arī pašu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu caur sportiskām aktivitātēm. Seno arodu un prasmju apgūšanu. Un, ja to darot vēl ir iespēja iedot dzīvību kādai kultūrvēsturiski nozīmīgai Inciema vietai - to jāliek pirms citām.

Arī bez uzņēmējiem nebūs iztikt. Jāmotivē un jāatbalsta jaunie ražotāji, it īpaši, ja savu darbošanos tie plāno apvienot arī ar tūrisma aktivitātēm. Ja pados roku kaimiņam, izmantojot tā ražoto vai pakalpojumus, tas viennozīmīgi būtu pluss. Jāatbalsta arī amatnieki un pakalpojumu sniedzēji, it īpaši, ja tie būtu gatavi veidot jaunas darba vietas vai kaut vai asaras laikā nodarbināt vietējos jauniešus.

Jo inciemieši jau neprasa -  tikai dod man, dod. Inciemieši vispirms prasa - darbu dod!


Paldies inciemiešiem par to, ka atvēlējāt mums savu laiku, spēkus un idejas. Kopā izdevās ļoti konstruktīvi pastrādāt.

Rekomendējam nākamgad rezervēt stendu sarunu festivālā LAMPA, jo neviens te Inciemā tukšus salmus nekuļ. Ja dod, tad ņem, ja jālemj, tad aši arī pielemj.


Tu netiki uz debatēm? 

Nekas, nesatraucies.

Lēnām aizpildi anketu šeit, un arī tavas domas un viedoklis ir ņemts vērā.

Aptaujas anketa:               https://forms.gle/U2sCzmA8Qq1eTpYj7 

Tikšanās ar Mālpils iedzīvotājiem - rezultāti + Anketa

Paldies visiem mālpiliešiem, kas bija pulcējušies uz sarunu, lai kopīgi lemtu, kam un kā turpmāk dalīsim Es naudu :)

Prieks redzēt, ka aicinājums bija pulcējis gan uzņēmējus, gan mājsaimnieces, gan pensionārus, jo tieši tā - katra viedoklis šoreiz svarīgs. Un, jo dažādāki ļaudis sanākuši, jo labākas un kvalitatīvākas idejas varam kopīgi izvirzīt.

To lieliski pierādīja arī diskusijas, ka daža laba doma tomēr jānoliek malā, jo tai var būt nepareizas blaknes, vai tās rezultāti nav izmērāmi.


Tikšanās uzdevumi bija vairāki:

1. Ja reiz finansējums jādala 2 lielās grupās - Uzņēmējdarbībai un Sociālām aktivitātēm, tad kādas nozares katrā no grupām atbalstīt pirmās.


Arī vajadzības un vēlmes mālpiliešiem daudz. Derētu kāds bērnu laukums, vietējie uzņēmēji varētu strādāt daudz vieglāk, ja centrā būtu vismaz dažas sabiedriskās tualetes. Vecā pienotava prasās atdzimšanas remonta, caurbraucošus tūristus varētu apturēt skatu tornis. Lai gan ar LEADER finansējumu jau atbalstīta bioloģiskās pārtikas pārstrāde un sierotavas izveide, ražotāju varētu būt krietni vairāk.


Un viens ļoti nozīmīgs jautājums arī par sociālajiem projektiem - infrastruktūras izveidi, labiekārtošanu, bērnu atpūtas laukumu izveidi. Vai tam atvēlēt finansējumu pieņemot, ka šādus objektus sakārtot un izveidot varēs Mālpils aktīvās iedzīvotāju biedrības pašas, vai tomēr vairāk uzstāt, lai šādu objektu sakārtošanā tomēr vairāk iesaistās pašvaldība, jo tai ir visas iespējas tos arī uzturēt. Bet, kā savās sarunās norāda iedzīvotāji paši, visas pēdējā laika aktivitātes rāda, ka pašvaldība atsakās un attālinās no šādiem projektiem. Diemžēl. Bet, vai iedzīvotāji būs gana aktīvi un to izdarīs, jeb finansējums paliks neizlietots un to nāksies pārdalīt atkal un atkal.


Viena ļoti apdomājama ideja:

Ja finansējumu laikus paredzētu lielāku tieši uzņēmējdarbības uzsākšanai, kurā ietilpst arī tūrisma attīstība, iespējams, vietējie uzņēmēji, uzlabojot un attīstot savu biznesu, būtu spiesti piespiedu kārtā brīvprātīgi arī vairāk iesaistīties apkārtnes un infrastruktūras sakārtošanā. 

Tātad - laikus rīkojoties ļoti apdomīgi, varētu panākt vēlamo citām metodēm.


Lai nu kā, rezumēsim klātesošo debatēs apspriesto un izvirzīto.

Finansējuma sadalījums: Uzņēmējdarbība VS Sociālās aktivitātes.

Visi piekrita, ka uzņēmējdarbībai varētu veltīt vairāk, vismaz 55 - 70% apmērā. 

Par prioritāri atbalstāmām nozarēm varētu izvirzīt: 


Ražošanas uzsākšanu un attīstību, tostarp mājražošanu.

Ražošana, kas saistīta arī ar tūrisma objekta izveidi - lielisks divi vienā

Tūrismu un viesmīlību - jaunu objektu izveidi un esošo attīstību

Pakalpojumu sniegšanu


Ar papildu punktiem atbalstīt tādus ražošanas virzienus, kas ražotu latviskajās tradīcijās balstītus produktus pirmkārt, vai jaunu inovatīvu produktu izveidi otrkārt.

Papildu punktus piešķirt ražošanas uzņēmumiem, kas savā darbībā iesaista citus novada uzņēmumus, piemēram, izmanto novada zemnieku ražotos produktus savu produktu ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai.

Tāpat ar papildu punktiem vērtēšanā atbalstīt tādus ražošanas uzņēmumus, kas palīdz sakārtot publisko infrastruktūru, atjauno kultūrvēsturiskos objektus.


Sociālo projektu aktivitātē par nozīmīgākiem mālpilieši atzina: 

Visa veida bērnu izglītību un attīstību.

Infrastruktūras un vides sakārtošanu.

Ar papildu punktiem būtu jāatbalsta tādas aktivitātes, kas iesaista sociāli mazaizsargātās grupas - pensionārus, daudzbērnu vecākus. Un tādas aktivitātes, kas saistītas ar kultūrvēsturisko objektu atjaunošanu / sakārtošanu.


No Sociālo projektu budžeta tiek izdalītas arī "Jauniešu biļetes" - finansējums 6tk apmērā jauniešu izglītībai un attīstībai saistītām aktivitātēm, kura atbalsta intensitāte ir 100%.

Šis ir kārdinoši, bet reizē samazina kopējo sociālajām aktivitātēm paredzēto budžetu.

Pie vienota skaitļa diemžēl nenonācām, bet tādas varētu būt vismaz 6gb - katram pagastam viena, vai max 12gb.


Līdzīgi ar "Lauku biļeti", kur, lai gan atbalsta intensitāte ir 40 - 75%, tomēr daudz citas vērtīgas lietas, piemēram, iespēja pirkt mazlietotu aprīkojumu, ko līdz šim nepieļāva ES konkursi.

Arī tādas varētu izdalīt vismaz 6gb - pa vienam katram pagastam, lai saprastu, vai tām ir interesenti un šādu atbalsta veidu kāds maz vēlas izmantot.


Bet šis ir tikai virspusējs sarunu atreferējums.

Katrs no klātesošajiem aizpildīja anketu par šiem jautājumiem, izsakot savu viedokli un gala rezultāti ar precīzākām pārdomām vēl tikai būs. Ļoti iespējams viss vēl krietni mainīsies.


Tikmēr gaidām pārējos Siguldas novada iedzīvotājus uz sev tuvāko un ērtāko tikšanaš vietu visas nākamās nedēļas garumā - Inciemā, Krimuldā, Inčukalnā, Allažos, Jūdažos un Siguldas pilsētā.


Jā, finansējums nav liels - Siguldas novadam tikai 1.5milj. Bet vai tādēļ neņemsim pretī?

Paldies ledlaužiem mālpiliešiem un īpaši Mālpils Kultūras centram un iedzīvotāju biedrībai "Mālpils iedvesmo"!


Netiki uz pasākumu: Aizpildi anketu te: 

https://forms.gle/c9SZBLL8KJ4e8o8P6 Tikšanās ar Siguldas novada iedzīvotājiem

LEADER atbalsta programma ir savstarpēji koordinētu aktivitāšu kopums lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pamatprincipiem ir "No apakšas uz augšu" - tas nozīmē, ka iedzīvotājiem pašiem ir jālemj, kuras nozares un aktivitātes savā novadā atbalstīt vispirms un vairāk.


Siguldas novada LEADER grupa - Biedrība "Lauku Attīstības Partnerība" aicina novada aktīvos iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedriskās organizācijas un pašvaldību pārstāvjus uz tikšanos, lai kopīgi lemtu par turpmākajiem 5 gadiem atbalstāmajām nozarēm un aktivitātēm.


Vadoties pēc tā, ko iedzīvotāji būs lēmuši šo tikšanos laikā, turpmāk plānosim, kā projektu konkursu veidā vairāk kā 1.5milj lielo ES finansējumu sadalīt pašvaldības, uzņēmēju, sabiedrisko organizāciju un fizisko personu - topošo uzņēmēju ieceru īstenošanai.


Apskaties sev tuvāko vietu, izdevīgāko laiku un nāc pulkā izteikt savu viedokli.


08.06. no plkst. 18.00 - Mālpils kultūras centrs

12.06. no plkst. 18.00 Inciema tornis

13.06. no plkst. 18.00 Krimuldas Tautas  nams

14.06. no plkst. 18.00 Inčukalna Tautas nams

15.06. no plkst. 15.00 Jūdažu sabiedriskais centrs

15.06. no plkst. 18.00 Allažu Tautas nams

16.06. no plkst. 13.00 Siguldas jaunā pils


Ja neatnāksi Tu, Tavā vietā izlems citi.

Tiekamies!

Tikšanās ar Mālpils pagasta iedzīvotājiem

LEADER ir ES finanšu atbalsta veids, kas paredzēts iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstīšanai un veicināšanai, sabiedrisko aktivitāšu radīšanai, kopienas saliedēšanai.

Vienlaikus šī atbalsta prioritāšu noteikšana darbojas pēc principa "No aapakšas uz augšu". Tas nozīmē - par to, kuras nozares un aktivitātes atbalstīt vispirms un vairāk - lemj novada iedzīvotāji paši.

Tādēļ aicinām arī Tevi uz tikšanos:

👉 Kad: Ceturtdien, 8. jūnijā

👉 Kur: Mālpils Kultūras centrā

👉 Cikos: sākot ar plkst. 18.00 

Palīdzi izlemt, kādus projektus un aktivitātes turpmāk atbalstīt ar ES finanšu līdzekļiem.

Līdz šim izskanējušie viedokļi.

- Finanses būtu jāvelta ražotājiem - ražošanas uzsākšanai un attīstīšanai.

- Mālpilij noderētu Publisks labierīcību punkts WC.

- Jāatbalsta jauniešu centra izveide, stadiona, futbola laukuma izveide, ziemā slidotava.

(Jāpiebilst, ka šāds projekti (sporta laukums un slidotava) ar LEADER atbalstu šobrīd ir īstenots Sējas pagastā un Pabažos.)

- Noderētu arī jaunu tūrisma objektu izveide, piemēram skatu tornis Torņukalnā.

Nāc, izsaki savu viedokli, smelies idejas un uzzini, kā tikt pie finanšu atbalsta savām un sava novada labajām iecerēm.

Ņem vērā:

Ja lēmuma pieņemšanā nepiedalīsies Tu.

Par Tevi Tavā vietā izlems citi - tie, kas būs ieradušies.

Tikšanās ar Sējas pagasta LEADER uzraudzības rīcības grupu 20.aprīlī

Jauns gads nes jaunas pārmaiņas. Sējas novadam reformu rezultātā ir  mainījusies LEADER projektus uzraugošā vietējās rīcības grupa.

Tomēr gandrīz desmit gadu laikā Sējas novadā ar LEADER atbalstu ir paveikts daudz skaistu, vērtīgu un noderīgu projektu. 

Vides labiekārtošanā ir iesaistījusies gan bijusī Sējas novada pašvaldība, gan aktīvākās iedzīvotāju biedrības, kā rezultātā ar ES finansējuma piesaisti ir izveidoti bērnu rotaļu laukumi, sporta laukums bērniem, velo trase, hokeja laukums, ūdens atpūta.

Vietējie uzņēmēji ir piesaistījuši ES finansējumu, lai attīstītu bioloģisko tītaru audzēšanu, mobilo sulu spiešanas staciju, augļu un ogu pārstrādes iekārtas u.c..

Tādēļ laipni aicināti uz tikšanos ar jauno uzraugošo rīcības grupu `Biedrību "Jūras zeme"` šo ceturtdien plkst. 15.00 Sējas kultūras namā.

Ar nelielu atskatu uz paveikto, kas varētu motivēt jauniem, lieliem darbiem, piedalīsimies arī mēs.

Kas ir padarīts, un kādas ir iespējas nākotnei - par to būs iespēja uzzināt pie kafijas tases.


Māmiņa Uzņēmēja - iespēja iegūt finansējumu biznesa idejai Siguldas novadā 

Ideja. Laba, vērtīga, tāda par ko iedegties un cīnīties. Varbūt traka, varbūt pavasarīga. Iespējams, realizējama tikai ar sievietes maigo spēku. Ja Tev tāda ir, šī ir iespēja. Un varbūt tas ir tikai pirmais solis.

Paraugi piemēru:

Ar LEADER atbalstu un konkursa „Māmiņa. Krimuldiete. Uzņēmēja” biznesa idejas īstenošanas finansējumu Turaidā pērn tapa bišu dziedinātava Montia "Zummotava", kur biškopes Montas Voldiņas dravā piedāvā atpūtu virs bišu stropiem, izbaudot mieru un bišu zummēšanu.


Varbūt arī Tev ir pēdējais laiks pieteikt savu ideju?

Vēl var paspēt.


Lielā Talka Siguldas novadā

Pavasaris ir ieradies, un klāt arī Lielā Talka jau šonedēļ. 

Mūsu mīļā zemīte ir jāsapoš, lai mums un mūsu bērniem te prieks dzīvot.

Arī Siguldas novadā ir pieteiktas vairākas talkošanas vietas. Čaklie uzposīs ganReģu kalnu Raganā, gan Inciema estrādi, Tautu dīķi Morē.

Cīnīsies ar latvāņiem Mālpilī un zāģēs zaru un krūmus Allažmuižas parkā, uzprišinās pastaigu takas Krimuldas muižā.

Talku karti skati te: https://talkas.lv/apstiprinatas-talkas/

Un pievienojies!


Un reizē apdomā. Ja reiz sakopta būs kāda skaista vieta, iespējams to būtu vērtīgi arī uzlabot.

Noderētu soliņš, šūpoles bērniem. Varbūt apgaismojums, lai vakarā droši un omulīgi.

Arī to var.

Un to nebūtu nav jāprasa valdībai vai pašvaldībai. 

Iedzīvotāju aktivitāšu rezultātā, piesaistot ES fondu LEADER atbalstu, ir labiekārtotas daudzas vietas.


Piemēram, 

Jūdažu ezerā, pateicoties biedrībai "Sporta klubs Kore", var mācīties droši braukt ar SUP dēļiem.

Murjāņos ir izveidots bērnu rotaļu laukums pie sporta ģimnāzijas pateicoties biedrības "Murjāņu nami" iniciatīvai.

Biedrība "Pabažu kungi" cītīgi rosās Pabažu ezera ūdens aktivitāšu nodrošināšanai.


Talko, apdomā, aprunājies.

Pieteikšanās jaunajai LEADER kārtai sāksies jau rudenī. Varbūt ir īstais laiks sapulcināt domubiedrus, noslīpēt ideju un dibināt biedrību, lai pieteiktu savu projektu.


Par iespējām un termiņiem ziņosim tepat mūsu lapā.

Lauku Attīstības Partnerība Biedrība izvērtējusi ELFLA 11. projekta kārtu LAP 2014-2023 ietvaros

Biedrībā “Lauku Attīstības Partnerība” izvērtēti ELFLA 11. kārtas projekti un iesniegti tālākais vērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālajā pārvaldē.


Projektu_rindojums_11.kartta_R.1.1._Majaslapai_LAPO.pdf
Projektu_rindojums_11.kartta_R.1.2._Majaslapai_LAPO.pdf
Projektu_rindojums_11.kartta_R.2.2._Majaslapai_LAPO.pdf

Lēdurgas pagasta LEADER projektu izvērtēšana paliek 

`Vidzemes lauku partnerības `Brasla`` pārziņā

Lai novērstu radušos jautājumus par teritoriālo reformu, skaidrojam:

Lai gan Lēdurgas pagasts pēc novadu reformas tagad arī ietilpst Siguldas novadā, un pēc nolikuma LEADER projektu vadībai būtu jānotiek caur biedrības `Lauku Attīstības Partnerība` uzraudzību, kopīgi esam vienojušies, ka arī turpmāk Lēdurga paliek `Vidzemes lauku partnerības `Brasla`` pārziņā, ar kuru visu šo gadu laikā iedzīvotājiem ir izveidojusies veiksmīga komunikācija un svarīgākais - startējot ar savu LEADER projektu Limbažu novadā, Lēdurgas pagasta iedzīvotājiem ir iespēja tikt pie lielāka  ES finansējuma nekā Siguldas novadā.

Tādēļ iedzīvotāju labklājību šoreiz stādām augstāk kā birokrātiskos principus.


Ja esi Lēdurgas pagasta iedzīvotājs, arī Tu vari palīdzēt izlemt, kuras nozares un kuri virzieni Lēdurgas pagastā turpmāk varēs saņemt ES atbalstu.

 Dodies uz tikšanos un izsaki savu viedokli: 

Pasākuma norises laiks un vieta: 

- 2023. gada 30. marts, plkst. 18:30;

- Lēdurgas Kultūras nams, Emiļa Melngaiļa iela 2, Lēdurga, Siguldas novads.

Pasākuma laikā tiks runāts par nepieciešamiem uzlabojumiem, lai radītu dzīvošanai laukos labvēlīgus apstākļus.

Tavs viedoklis ir svarīgs!


Iedzīvotāju aptaujas pārējos Siguldas novada pagastos sāksies jau pēc dažām nedēļām. Par to informēsim šeit un medijos.

 'Biedrības kopsapulce aizvadīta. Jaunas ieceres, iedvesma un enerģija jaunajam darba cēlienam. Paldies saimniekiem IK Cremon 6' 

 Informācija par 11. projekta kārtu atradīsiet: https://www.lapo.lv/projektu-konkursi/aktu%C4%81lie-projektu-konkursi

uzaicinajums_biologiskajiem_lauksaimniekiem (1).pdf

Nāc uz tikšanos, uzzini  vairāk par mums un iegūsti aktuālo informāciju.

Lai klātienē pārrunātu aktuālos jautājumus par to, kā labāk saimniekot,

kādi uzlabojumi Siguldas novadā nepieciešami nākamajā gadā un

izteiktu viedokli par pašvaldības darbu,

Siguldas novada pašvaldības vadība š.g. 28.oktobrī, piektdien, plkst.10.00

Siguldas novada Kultūras centrā “Siguldas devons” Pils ielā 10, Siguldā,

aicina Siguldas novada lauksaimniekus uz tikšanos ar pašvaldības speciālistiem.

 

Tikšanās laikā plānots:

pārrunāt aktuālos jautājumus, kuri saistīti ar mūsu novadu, t.sk. novada lauku teritoriju, atbildēt uz jautājumiem, kā arī uzklausīt viedokļus par pašvaldības darbu;

pārrunāt jautājumus/diskutēt par iespējām sadarbībai ar pašvaldības speciālistiem zaļā iepirkuma un vietējo uzņēmēju atbalstam izveidotās preču zīmes “Radīts Siguldā” ietvaros;

• sniegt informāciju par:

- pašvaldības projektu konkursiem, uz kuriem iespējams startēt arī mājražotājiem un l/s produktu primārajiem ražotājiem;

- atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības (LAD izsludinātais projektu konkurss no 08.11.2022. līdz 08.12.2022. (15000,00 EUR granta programma primārā lauksaimniecībā). Informāciju sniegs pārstāvis no SIA LLKC Pierīgas biroja;

- Lauku Attīstības Partnerību, tās stratēģiju un atbalstu LEADER vietējai attīstībai. Informāciju sniegs pārstāvis no Lauku Attīstības partnerības.

 

Aicinām jautājumus, uz kuriem sarunas laikā vēlaties saņemt atbildes, nosūtīt uz e-pastu ineta.eriksone@sigulda.lv vai izteikt, zvanot pa tālruņa Nr.26341991 pašvaldības lauku attīstības speciālistei Inetai Eriksonei.

 

Atnāc, pajautā un uzzini, izsaki viedokli!
Konkurss jauniešiem - Laukiem Būt 

Šogad jau 11. sezonu “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” aicina jauniešus laukos piedalīties Valsts Lauku tīkla aktivitātē “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”.


Pasākuma mērķis - atbalstīt gados jaunu cilvēku uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās, sniedzot iespēju iegūt ar uzņēmējdarbību saistītas zināšanas, apmeklējot intensīvu mācību kursu, un iespēju iegūt naudas balvu, ko var izmantot biznesa idejas īstenošanai, piedaloties jauno uzņēmēju konkursā.


Mācību dalībnieki – jaunieši, jaunie uzņēmēji un jaunienācēji laukos vecumā no 18 līdz 40 gadiem, individuāli vai komandā:

* ar esošu uzņēmējdarbības ideju;

* kuri ir idejas meklējumos un vēlas iegūt praktiskas iemaņas biznesa plāna izstrādē;

* iepriekšējo gadu mācību un konkursa dalībnieki.

Mācību ilgums – 25 astronomiskās stundas.

Pieteikšanās mācībām – informatīvās dienas laikā aizpilda mācību pieteikuma anketu.

Pirmā kopīgā mācību dalībnieku tikšanās un iepazīšanās visā Latvijā notiks informatīvajā dienā – 14. oktobrī.


Mācībās ietvertās tēmas:

Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība / Uzņēmējdarbības pamati / Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos / Resursi un grāmatvedība / Biznesa plāns (būtība, sastāvdaļas, veidošana) / Finanšu plānošana / Tirgus analīze / Mārketings un reklāma / Prezentēšanas prasmes / Uzņēmēju labā prakse / Un citas uzņēmējam un uzņēmējdarbībā nepieciešamas tēmas.


Mācību noslēgums – beidzot mācības, jābūt vienkāršotā veidā izstrādātam projekta idejas formas aprakstam vai biznesa idejas plānam, pēc kura prezentēšanas tiek saņemts sertifikāts, kurš dod iespēju dalībai konkursā “Laukiem būt!”. Konkursā iespējams iegūt naudas balvas savas idejas īstenošanai.


Konkurss “Laukiem būt” paredzēts jauniešiem, jaunajiem uzņēmējiem un jaunienācējiem laukos vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuriem ir gatava uzņēmējdarbības ideja un tie vēlas to attīstīt un ieviest dzīvē tuvākajā laikā. Konkursā var startēt fiziskas personas vai reģistrēti uzņēmumi, vai saimnieciskās darbības veicēji, kuru apgrozījums nepārsniedz 2000 eiro un, kuru uzņēmējdarbības pieredze (attīstot biznesa plānā pieteikto ideju) nav ilgāka par 3 gadiem. Uzņēmējdarbības idejas īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju.

Konkursa pieteikumu var iesniegt jaunietis, kurš piedalījies Pasākuma mācībās no 2020.-2022. gadam un, ieguvis apliecinājumu, bet līdz šim nav ieguvis naudas balvu Pasākuma konkursa fināla kārtā (1.-3.vieta).

Konkursa norise no 2022. gada decembra līdz 2023. gada aprīlim.


Aicinām Jūs uz LLKC Cēsu un Siguldas biroju organizēto informatīvo dienu par šo pasākumu - 14. oktobrī, plkst. 10.00. Informatīvā diena notiks tiešsaistē ZOOM.


Pielikumā pievienota informatīvās dienas programma.


2022. gada sezonā mācību process tiks kombinēts - mācības notiks gan attālināti, tiešsaistē ZOOM, gan 1-2 dienas klātienē Cēsīs vai Siguldā (ja tas būs iespējams).


Sīkāka informācija par mācību norisi, datumiem un laikiem tiks sniegta informatīvajā dienā, bet ja Jums ir jautājumi vai nepieciešama papildus informācija par pasākumu, jautājiet jau tagad.Plašāka informācija un pieteikšanās :

* LLKC Cēsu birojs:

gunda.kazerovska@llkc.lv  mailto:gunda.kazerovska@llkc.lv  mailto: gunda.kazerovska@llkc.lv  mailto:gunda.kazerovska@llkc.lv  , mob. 26360434

* LLKC Pierīgas birojs:

linards.ligeris@llkc.lv  mailto:linards.ligeris@llkc.lv  mailto: linards.ligeris@llkc.lv  mailto:linards.ligeris@llkc.lv  , mob. 28677152

* Pieteikšanās informatīvajai dienai aizpildot pieteikšanās anketu elektroniski: https://forms.gle/ESbPW6WmYtwqUpdA8


@Sekot informācijai par pasākumu "Laukiem Būt!" var arī facebook.com - Konkurss "Laukiem Būt" @laukiembutJaunie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam investīcijām

No 2022. gada 7. oktobra līdz 7. novembrim jaunajiem saimniekiem būs iespēja iesniegt projektus pasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai". Atbalsta mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā. Šī ir iespēja saņemt vienreizēju maksājumu jaundibināta (vai pārņemta) lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai, saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu. 

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapas sadaļā "Atbalsta veidi" → Projekti un investīcijas. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu. 

Papildus informācija: Lauku atbalsta dienests (lad.gov.lv) 

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests


Nāc uz tikšanos ar Lauku Attīstības Partnerību 

Programma novadiem.pdf

Mazie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam

No 2022. gada 8. novembra līdz 8. decembrim notiks pieteikšanās pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības“. Šī ir septītā projektu kārta ar Eiropas Savienības Atveseļošanās instrumenta finansējumu 6,36 miljoni eiro apmērā. Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju.

Projekta iesniegumus lauksaimniekiem jāgatavo sadarbībā ar apstiprinātiem konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem.

Katrs mazais lauksaimnieks saņems15 000 eiro, kas tiks izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam.

Papildus informācija: Lauku atbalsta dienests (lad.gov.lv) 

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests


Diskusijas par jauno plānošanas periodu 2023.-2027.

„Veselīga atpūta bišu gultās”

Turaidā realizēts Lauku attīstības partnerības apstiprinātais projekts Nelauksaimnieciskās darbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana.

Turaidā tapusi bišu dziedinātava „Zummotava”, kur biškopes Montas Voldiņas dravā piedāvā atpūtu virs bišu stropiem, izbaudot mieru un bišu zummēšanu.

 Piedāvājumā mājiņa ar divām gultas vietām ekskluzīvā vietā, Turaidas muzejrezervāta apkaimē, kur iespējams gulēt virs bitēm, atrodoties tām ļoti tuvu un elpot ārstniecisko stropa gaisu, izbaudīt bišu mikrovibrāciju, bioenerģētisko lauku un fitoterapeitisko efektu.

Bišu namiņa – dziedinātavas izveide saimniecībā  „Kalnabestes” īstenota ar projekta ELFLA ES „21-04-AL32-A019.2101-000008” un konkursa „Māmiņa. Krimuldiete. Uzņēmēja” biznesa idejas īstenošanas finansējumu.

Izbaudi relaksāciju, atjauno spēkus "Montia Zummotavā" atpūšoties uz bišu stropiem un nobaudi gardu zāļu tēju ar medu no "Montia".


Adrese: "Kalnabestes", Turaida, Siguldas novads


Tālrunis: Monta 29753035

www.facebook.com/montialv 

Nelauksaimnieciskās darbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana veiksmīgi realizēts Lauku Attīstības Partnerības apstiprinātais projekts Nr.22-04-AL32-A019.2101-000004,  ''Pamatlīdzekļu iegāde uzņēmējdarbības uzsākšanai un aktīvās atpūtas nodrošināšanai''.


SIA ‘’Go&Row’’ ir veiksmīgi realizējis projektu ''Pamatlīdzekļu iegāde uzņēmējdarbības uzsākšanai un aktīvās atpūtas nodrošināšanai'' .Projekta ietvaros tika iegādāti divvietīgie kajaki Vista un vieglā piekabe kajaku pārvadāšanai. Projekts īstenots biedrības  Lauku Attīstības partnerības izsludinātajā atklātā konkursā. Projekta realizēšanai saņemts 50% ELFLA publiskais finansējums - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā  „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams  Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projekta mērķis  ir pamatlīdzekļu iegāde uzņēmējdarbības uzsākšanai, veicinot aktīvās atpūtas un tūrisma attīstību. Ar projekta palīdzību plānots ne tikai nodrošināt aktīvas atpūtas iespējas, bet arī veicināt vietējās teritorijas atpazīstamību un sadarbību, sadarbojoties ar  izmitināšanas uzņēmumiem un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Uzņēmums saka paldies Lauku atbalsta dienestam, un biedrībai „Lauku attīstības partnerībai” par atbalstu un veiksmīgo sadarbību!Lauku Attīstības partnerības 10. projektu kārtas  rezultāti  

Rīcībā 2.1.Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

Majaslapai LAPO.lv 10. R2.1..pdf

Rīcībā 2.2.Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un attīstība

Majaslapai LAPO.lv 10.R2.2..pdf

SIA “GTR LV” uzsāk koka polimēra kompozītmateriālu izstrādājumu ražošanu

SIA “GTR LV” ar LEADER finansējuma atbalstu ir realizējis projektu “Koka polimēra kompozītmateriālu izstrādājumu ražotnes izveide”. Projekts realizēts biedrības “Lauku Attīstības Partnerība” darbības teritorijā, tās administrētās SVVA stratēģijas 2014.-2020. gadam ietvaros.

Projekta attiecināmās izmaksas – EUR 30 000 un no tām 50% ELFLA finansējums – EUR 15 000.

Projekta realizācijas rezultātā Inčukalnā, līdz šim neapsaimniekotās ēkās, ir izveidota ražotne, kurā no koka polimēra kompozītmateriāla tiks ražoti grīdas un terases dēļi, sienu un apdares paneļi un dēļi, žogi, logu un durvju profili.

LEADER projekta finansējums ieguldīts ēkas pārbūvē, lai sakārotu pamesto īpašumu un pielāgotu to ražošanas vajadzībām: tika veikta ventilācijas sistēmas izbūve, iekārtu atdzesēšanas sistēmas ierīkošana, un ārējo un iekšējo elektrības tīklu izbūve. Savukārt uzņēmums ieguldījis finansējumu atlikušo pārbūves darbu veikšanā un modernu iekāru iegādē, kas ļaus ražot augstas kvalitātes izstrādājumus.

Uzsākot darbību, ražotnē ir nodarbināti divi darbinieki, bet, pieaugot ražošanas apjomiem, uzņēmums paredzējis nodarbināt vismaz piecus strādniekus. SIA “GTR LV” savu produkciju paredzējis realizēt gan vietējā tirgū, gan eksportēt. Uzņēmuma ražotā produkcija ir atrodama tā mājas lapā: https://ecodeckprofile.lv/lv/ 


Biedrības Lauku Attīstības partnerības 9. projekta kārtas vērtējuma rezultāti 


Informācija_majaslapai_1.1.pdf
Informācija_majaslapai_1.2.9K.pdf

Prezentācijas materiāli no 11.04.2022 semināra


10.kartas_11.04.2022_vertesana.ppt
10.kartas_vertesanas_kriteriji_10_karta.doc

Lauku Attīstības Partnerības apstiprinātais projekts Nr.20-04-AL32-A019.2101-000003 ”Brīvdienu māja "Dižbebri''''

Aelita Zaremba atbilstoši  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakš pasākumā ”Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ir realizējusi projektu Nr.20-04-AL32-A019.2101-000003 ”Brīvdienu māja "Dižbebri''''

Brīvdienu māja ''Dizbebri'', kura atrodas Siguldas novada, Allažu pagastā, savu saimniecisko darbību uzsākusi 2021. gada jūnijā un sniedz tūrisma pakalpojumus. Klientiem ir iespējas atpūsties un nakšņot brīvdienu mājā, kas ir aprīkota ar visu nepieciešamo kvalitatīvai atpūtai,  relaksēties pirtī un karstā ūdens kubulā, kas aprīkots ar  hidro un gaisa masāžu. Vasaras sezonā klientiem aktīvai atpūtai tiek piedāvāti SUP dēļi un ūdens bumbas. Tas viss ir iespējams pateicoties projektā iegūtajam līdzfinansējumam, par kuru ir iegādāts nepieciešamais aprīkojums un iekārtas - virtuves mēbeles ar visām nepieciešamajām virtuves iekārtām (ledusskapis, trauku mazgājamā mašīna, veļas mašīna, cepeškrāsns, plīts virsma, gaisa nosūcējs), kubuls, divi SUP dēļi un divas ūdens bumbas.

Brīvdienu māja ''Dižbebri'' veiksmīgi turpina sniegt savu artavu pagasta un novada attīstībā.Aktuālā informācija par Lauku Attīstības Partnerības 9. projekta kārtas iesniegtajiem projektiem.

Lauku Attīstības Partnerības 9. projekta kārta noslēdzās 2022. gada 18. martā.

Kopā tika iesniegti 14 projekti, no tiem:

Rīcība: 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana tika iesniegti 12 projekti ar pieprasīto  publisko finansējumu 155388.79 EUR apmērā.

Rīcība: 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana tika iesniegti 2 projekti ar pieprasīto publisko finansējumu 12776.18 EUR apmērā.


Biedrība Lauku Attīstības Partnerība izsludina projektu iesniegšanas 10. kārtu Lauku attīstības Programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.


Visa informācija: https://www.lapo.lv/projektu-konkursi/aktu%C4%81lie-projektu-konkursiLPKS Baltijas ogu dārzi ir īstenojusi

Lauku Attīstības Partnerības apstiprināto projektu

"Ogu pārstrādes  izveide" Nr.21-04-AL32-A019 .2102-000003.


LPKS Baltijas ogu dārzi,  īstenojot LEADER programmas pieeju, kuru  atbalsta Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Latvijas Lauku attīstības programma 2014-2020,  ir veiksmīgi pabeigusi   projektu "Ogu pārstrādes  izveide" Nr.21-04-AL32-A019 .2102-000003, kas atrodas Raganā, Krimuldas pag., Siguldas nov.

Ogu pārstrādes līnija dos iespēju Baltijas ogu dārzi pakot attīrītas saldētas ogas mazumtirdzniecības iepakojumos un HoReCa sektoram atbilstošos iepkojumos ( 0.5- 2.0kg), tādējādi tas ļaus LPKS Baltijas ogu dārzi  uzrunāt jaunus klientu segmentus un dažādot mūsu pārdošanas kanālus. Šādas pakošanas līnijas esamība pavērs iespējas sadarboties ar vietējiem lauksaimniekiem, kuri meklē iespēju pakot ogas mazumtirdzniecības iepakojumā.


Izglītojošā semināra 25.02.2022 prezentācijas materiāli  LEADER 9. projektu kārtas sagatavošanai.


25.02.2022_vertesana_I.E..pdf
vertesanas kriteriji_9.karta_I.E.doc.pdf
EPS_rokasgramata_LEADER_19_21_preciz.pdf

Izglītojošs seminārs Lauku Attīstības Partnerības LEADER 9. projektu kārtas ietvaros 

25.02.2022. 

P. 14:00-17:00 


Programma.pdf

Noslēdzies informatīvais seminārs 11.02.2022 


Semināra ietvaros apskatītās tēmas:


Par BeeKing LEADER 2022 seminārā.pdf
Sociālā uzņēmējdarbība.pdf
FINANSES_2022.pdf
Prezentācija_LEADER_11.02.2022.pdf

Informatīvs seminārs 

Siguldas novada un Sējas pagasta interesentiem seminārs par #LEADER atbalsta kārtas informāciju uzņēmējdarbībai t.sk. pārtikas apstrādei/pārstrādei.

Pieteikšanās: https://forms.gle/GwCv28vEstHcxGey6

Organizē: Biedrība "Lauku Attīstības Partnerība"

18.01.2021

Lauku Attīstības Partnerība izsludina 9. projekta kārtu vietējās uzņēmējdarbības attīstībai

Lauku Attīstības Partnerības 8. projektu kārtas rindojums

LAP 8. projekta kārtas rindojums 1.1. rīcībā

Informācija_majaslapai 1.1 rīcība.pdf

LAP 8. projekta kārtas rindojums 1.2. rīcībā

Informācija_majaslapai 1.2. rīcība.pdf

Aktuālā informācija par Lauku Attīstības Partnerības 8. projekta kārtu

Lauku Attīstības Partnerības 8. projekta kāta noslēdzās 19. jūnijā 2021. gadā.

Kopā tika iesniegti 24 projekti no tiem: 

Rīcība: 1.1. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana iesniegti 18 projekti ar publiskā finansējuma pieprasījumu 213016.60 EUR apmērā.

Rīcība: 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana iesniegti 6 projekti ar publiskā finansējuma pieprasījumu 183987.04 EUR apmērā.


Piesaki savu jaunieti radošai nometnei tepat Ropažos ! 

Turklāt Nometnes izmaksas 100% sedz Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. 

Nometnes nosaukums “Burbulis”.

Nometnes norises laiks: no 5. līdz 9. jūlijam, 2021.

Diennakts nometne.

Norises vieta: Ropažu novada vidusskola, Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads.

Nometni organizē: BDR “Mērķī” un BDR “Ropažu Garkalnes partnerība”

Informācija par nometni:

Nometnes mērķis: Satikties ar jauniem cilvēkiem un atsavaidzināt citās nometnēs un semināros iegūtās zināšanas. Atkārtoti izaicināt jauniešus sadarboties, domāt par nākotni, uzņēmējdarbību un veidu, kā pasauli padarīt tīrāku, inovatīvāku un zaļāku.

Nometnes laikā jaunieši veidos mācību uzņēmumus: no idejas, līdz mārketinga plāna izstrādei un potenciālo klientu apzināšanai. Mācību uzņēmumu veidošana notiks mentoru uzraudzībā, kurš palīdzēs risināt jautājumus visos uzņēmuma attīstības posmos. Jaunieši tiks informēti par labās prakses zero waste un dabai draudzīgas uzņēmējdarbības piemēriem Latvijā.

Paralēli uzņēmumu ideju attīstīšanai jaunieši sadarbosies, mācīsies, draudzēsies un izklaidēsies.

Nometnes tiek organizēta ELFLA pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekta “EKO ZIEMEĻOS” (projekta Nr.18-00-A019.333-000018) ietvaros.

Nometnes izmaksas 100% sedz Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Projektu realizē biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība”, Local Action Group Ziemia Gotyku (Poland), NGO PAIK (Estonia), Local Action Group Kuudestaan (Finland), Lauku Attīstības Partnerība (LAP)

Biedrība “Partnerība “Daugavkrasts””.

Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti/filmēti/intervēti, un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots projekta “EKO ZIEMEĻOS” publicitātes nolūkos.

Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās līdz 13.jūnijam (ieskaitot)

pieteikšanās:https://forms.gle/Lb9sE5qhgWzntzP79

Pieteikšanās līdz 13.jūnijam (ieskaitot)

Bērnu vecāki atbild par bērnu nogādāšanu uz nometni un no tās.

Vairāk informācijas: 25189898 (Jana), 29210007 (Eva) ropazigarkalne@gmail.com, www.ropazigarkalne.lv


EPS_rokasgramata_LEADER_2019.doc

Informatīvais seminārs par Lauku Attīstības Partnerības 8. projekta kārtu.

Lauku Attīstības Partnerība  21.maijā pulksten 16:00 rīko informatīvu attālināto sanāksmi par Lauku Attīstības Partnerības izsludināto 8. projekta kārtu. Sanāksmē tiks izskatīts:

Lektori: Lauku Attīstības Partnerības administratīvais vadītājs Linards Ligeris un Lauku Attīstības Partnerības vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja Ineta Eriksone.

Pieteikties semināram var sūtot e-pastu uz Linards@lapo.lv , pieteikšanās līdz 21.05.2021 pulksten 9:00


16.04.2021


8.projektu_karta_LAD_sludinājums.pdf

Lauku Attīstības Partnerības izsludina 8. projekta kārtu vietējās uzņēmējdarbības attīstībā

Projektu iesnieguma pieņemšana elektroniskajā pieteikuma sistēmā no 19.05.2021 līdz 19.06.2021.

Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana. 

Kopējais finansējums: 133130.33 EUR.

Projekta atbalsta apmērs (attiecināmās izmaksas) 30000.00 EUR.

Atbalsta intensitāte: 50 % individuālajam projektam, 80% kopprojektiem.

Lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides radīšana, labiekārtošana. 

Kopējais finansējums: 105000.00 EUR.

Projekta atbalsta apmērs (attiecināmās izmaksas) 50000.00 EUR.

Atbalsta intensitāte: 70 % individuālajam projektam, 80% kopprojektiem.

Sīkāka informācija:

Siguldā Dārza ielā 2a 

Lauku Attīstības Partnerības

Administratīvais vadītājs Linards Ligeris

mob. 28677152

e-pasts: Linards@lapo.lv

17.03.2021

Lauku Attīstības Partnerības atbalstītais projekts, aplikācija “BeeKing”, tiek nominēts Eiropas Lauku iedvesmas balvai 

Mobilā telefona aplikācija – biškopības asistents “BeeKing”, kas labi noder darbam dravā – pierakstu veikšanai, darbu plānošanai un uzskaitei, kļuvusi par pirmo Latvijas projektu, kas nominēts Eiropas Lauku tīkla rīkotajā konkursā “Lauku iedvesmas balva”.

 Lasīt vairāk

05.03.2021

Politikas veidotāji un uzņēmēji: alternatīvie aizdevumi var sekmēt ekonomikas attīstību

25. februārī diskusijas formā noritēja forums "Kur ņemt naudu Latvijas reģionu uzņēmējiem: par un pret kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām". Tajā piedalījās uzņēmējdarbības un finanšu politikas veidotāji, reģionu uzņēmēji un kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību (KKS) pārstāvji, meklējot atbildes uz jautājumu: kur uzņēmēji reģionos var iegūt finansējumu biznesa attīstībai? Lasīt vairāk

08.02.2021

Jauna mājas lapa reģiona uzņēmējiem par alternatīvām aizdevumu iespējām SEGUMS

Atklāta jauna un visiem publiski pieejama mājaslapa www.segums.lv , kurā varēs atrast aktuālāko informāciju par alternatīviem jeb nebanku aizdevumiem Latvijas reģionu uzņēmējiem. Mājaslapas saturs būs saistošs tiem reģionu uzņēmējiem, kuriem nepieciešams finansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai, un kuriem aizdevumu atteikušas komercbankas, jo nav bijis pietiekams pašu kapitāls, nodrošinājums vai prasītais galvojums. Vienlaikus mājaslapa noderēs tiem, kuri jau nodarbojas vai tikai vēl plāno iesaistīties alternatīvo aizdevumu izsniegšanā reģionu uzņēmējiem. Lasīt vairāk

25.11.2020

SIA “GROW BITE” ir īstenojusi RRLAB apstiprināto projektu, attīstot bioloģiskās pārtikas pārstrādi reģionā

Īstenojot LEADER projekta pieeju, Mālpilī, Pils iela 14A ir īstenots projekts “Bioloģiskās pārtikas ražotnes/darbnīcas un veselīga dzīvesveida centra izveide”. Projekta ietvaros tika iegādātas automatizēta rentgena pārtikas kvalitātespārbaudes iekārta, pārvietojami skaņu slāpēšanas paneļi un pārvietojama aukstuma kameras. SIA “GROW BITE” ir īstenojusi ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam. Lasīt vairāk 

24.09.2020

SIA “Tekne A” ir īstenojusi RRLAB apstiprināto projektu, kopējā tūrisma kvalitātes uzlabošanai

Īstenojot LEADER projekta pieeju, Krimuldas novadā, Krimuldas pagastā kempings "Jaunzāģeri" teritorijā ir īstenots projekts "Publiskā sanitārā mezgla uzstādīšana". Projekta ietvaros tika uzstādīta dāmu/kungu/invalīdu publiskais sanitārais mezgls ar pandusu un bioloģiskā attīrīšanas iekārta. SIA "TEKNE A" ir īstenojusi ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam.  Lasīt vairāk