SEGUMS – Attīstībai, Nākotnei, Izaugsmei!

Ir atvērta jauna, publiska mājas lapa www.segums.lv. Lapa ietver visu aktuālo in-formāciju par alternatīviem jeb ne-banku aizdevumiem reģiona uzņēmējiem. Mājas lapas saturs ir interesants reģiona uzņēmējiem, kuri meklē iespējas aizņemties ne tikai komercbanku piedāvājumā. Kā arī tiem, kuri jau apsaimnieko alternatīvus aiz-devumus uzņēmējdarbībai. Ir pieejama informācija tiem, kuri vēlas organizēt alter-natīva aizdevuma pakalpojumus uzņēmējiem.

Esošajiem, alternatīvo aizdevumu pakalpojumu sniedzējiem ir pieejamas aizdevumu apsaimniekošanas dokumentācijas formas – aizdevumu un citi, aizdevuma piešķir-šanas procesam saistoši, līgumi. Piedziņas metodika un veidlapas, situācijām , kad aizdevuma apmaksa tiek kavēta. Tāpat esošajiem aizdevējiem interesanta ir sadaļa ‘IT specifikācija’, kur pieejama praktiska informācija starptautiski atzītas datorpro-grammas ‘Mifos X’ lietošanas Minētās datorprogrammas pamata saturs ir pieejams bez maksas atvērtu kodu sistēmā un ērts finanšu darbību apsaimniekošanai. Tāpat ir pievienota informācija papildus programmēšanas vajadzībām atbilstoši likumdošanā un atbildīgo institūciju (‘Finanšu un Kapitāla tirgus’) regulējumā noteiktajam alter-natīvo aizdevēju darbībā.

Esošajiem, alternatīvo aizdevumu pakalpojumu sniedzējiem reģionos, ir iespēja iz-vietot informāciju par saviem pakalpojumiem lapā bez maksas.

Ja ir radusies iecere organizēt alternatīvus aizdevumus uzņēmējdarbībai, ir pieeja-mas šādu aizdevēju iespējamās juridiskās formas un reģistrācijas kārtības apraksts. 

Par reģiona uzņēmēju vajadzībām alternatīvu aizdevumu pieejamībai, ir iespēja uz-zināt Pētījumā, kur apkopoti teju 400 viedokļi par aizdevumu summām, termiņiem, mērķiem uzņēmējdarbības veicināšanai reģionā.

Mājas lapa ir tapusi ELFLA projekta ‘Reģiona Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai’ pr.nr. 18-00-A019.332-000005 ietvaros. Par projekta mērķiem un partneriem, pieejama informācija www.segums.lv lapas saturā.

Mājas lapa arī turpmāk nodrošinās informāciju par alternatīviem aizdevēju pakalpo-jumiem uzņēmējiem reģionos.